جستجو:  

 Untitled

 

 

اطلاعات پروژه

نام پروژه

واحد استحصال اتان

شاخه صنعت

پالایش گاز

خوراک،محصول ، ظرفیت

80 MM Sm3 /day of Natural Gas ;

Ethane 164 Tons/h

Sale Gas 2020 Tons/h

Propane 80 Tons/h

Butane 59 Tons/h

C5+ 129 Tons/h

لیسانس

-

کارفرما

شرکت پالایش سپهر پارسیان

مدیریت پیمان

-

مکان

استان بوشهر، عسلویه- استان فارس ،شهرستان مهر

نوع پروژه

EP  مهندسی و تدارکات

محدوده پیمان

هماهنگی لیسانس

مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی

تدارکات

تجهیزات و تأمین کالا

ساخت و نصب

راه اندازی و پیش راه اندازی

نظارت بر ساخت و نصب

آزمایش عملکردی

تاریخ موثر شدن پیمان

15/05/1390

طول مدت پیمان

25 ماه پس از موثر شدن پیمان