جستجو:  

شرکت هدکو با اشراف کامل بر تجهيزات پروژه ها قادر است در بخش تجهيزات مکانيکي، کار طراحي از مرحله داده برگ مکانيکي تا تهيه نقشه هاي ساخت را به انجام برساند. توان بالفعل بخش مکانيک شرکت، نقطه قوت اين شرکت محسوب شده و مي تواند بسياري از تنگناها را در پروژه ها رفع نمايد. علاوه بر اين، اين شرکت مي تواند مديريت ساخت تجهيزات را نيز بر عهده بگيرد. در اين زمينه مي توان از تجهيزات زير نام برد:
- انواع مخازن ذخيره و تحت فشار
- انواع مبدلهاي حرارتي و کولر هاي هوايي
- انواع راکتورها
- انواع کوره ها و ريفرمرها

علاوه بر موارد فوق ، شرکت هدکو دانش فني طراحي و تأمين مخازن سرد از قبيل مخزن آمونياک، مخزن LPG و غيره را نيز در اختيار داشته و بصورت محدوده کامل تحويل کار مي تواند در خدمت مشتريان و پروژه باشد.