جستجو:  
 

 

اطلاعات پروژه

نام پروژه

انجام خدمات مهندسی تفصیلی واحد فرآیندی ، خدمات مهندسی خرید واحد فرآیندی، مهندسی پایه ، تفصیلی و خدمات مهندسی خرید واحدهای سرویسهای جانبی و آفسایت پروژه پلی اتیلن سبک فسا

شاخه صنعت

پتروشیمی

محصول و ظرفیت

300,000 LDPE MTPA

لیسانس

-

کارفرما

شرکت مهندسین مشاور ساحل

مدیریت پیمان

-

مکان

استان فارس، فسا

نوع پروژه

EPS  

محدوده پیمان

هماهنگی لیسانس

مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تأمین کالا و تجهیزات

ساخت و نصب

پیش راه اندازی و راه اندازی

نظارت بر ساخت

آزمایش عملکردی

تاریخ موثر شدن پیمان

26/05/2013

طول مدت پیمان

16 ماه از تاریخ موثر شدن آن