جستجو:  

منابع ارزشمند نفت و گاز ، زمینه منحصر به فردی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورمان ایجاد نموده است.در این راستا ، شرکتهای مهندسی نقش عمده ای را ایفا می کنند. به منظور پاسخگویی به تقاضای رو به افزایش بازار ، شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی ، با تکیه بر تجارب گسترده کارشناسان آگاه خود ، به دست آورد بالقوه ای برای اجرای پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی در سطح ملی و بین المللی دست یافته است. شرکت هدکو ، قادر به اجرای کامل پروژه های EPC شامل خدمات زیر می باشد: - هماهنگی اخذ لیسانس و دانش فنی - مهندسی اصولی - مهندسی تفصیلی - خدمات تدارکات و خرید - نظارت بر ساخت و نصب لازم به ذکر است گواهی صلاحیت خدمات مشاوره پایه 1 در زمینه " نفت ، گاز و پتروشیمی" توسط معاونت فنی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به این شرکت اعطاء شده است . همچنین انطباق سیستم مدیریت کیفیت شرکت با الزامات ISO-9001,ISO14001,OHSAS-18001,ISO/TS-29001 توسط شرکت توف نورد GmbH گواهی گردیده است.