جستجو:  

سيستم جامع مديريت اطلاعات مهندسي همپاانرژي


طي ساليان متمادي، نبود مجموعه نرم افزاري يکپارچه براي مديريت اطلاعات پروژه ها، همواره يکي از دغدغه هاي شرکت ها و تيم هاي اجرايي پروژه هاي بزرگ بوده است. وجود تحريم ها و عدم حمايت شرکت هاي توليد کننده اين گروه از نرم افزارهاي سازماني موجب شده تا فناوري اطلاعات در پروژه هاي اجرايي توسط شرکت هاي ايراني کارآيي و کارآمدي لازم را نداشته باشد و بازگشت سرمايه مناسبي را شاهد نباشيم.
همپاانرژي براي مديريت اطلاعات، اسناد و مدارک، فعاليت هاي مهندسي، طراحي، اجرايي پروژه ها، فرآيندهاي پيچيده سفارشات، برنامه ريزي و مديريت فعاليت ها و وظايف تيم هاي اجرايي و شاغلان در پروژه ها و به صورت کلي هدايت، نظارت و کنترل جريان اجرايي پروژه هاي خود، نيازمند نرم افزاري يکپارچه با قابليت کاربري آسان و فراگير با امکان ايجاد ارتباط مؤثر بين تمامي ذينفعان يک پروژه بود تا بتواند ضمن استفاده حداکثر از بستر سخت افزاري و ارتباطي خود، بهره وري سازماني را به حداکثر برساند. به اين ترتيب برپايه بيش از 15 سال تجربه در توسعه نرم افزارهاي مديريت اطلاعات پروژه و با استفاده از توان متخصصان و کارشناسان مجرب در دو حوزه اجراي پروژه هاي EPC نفت، گاز و پتروشيمي و فناوري اطلاعات، سيستم جامع مديريت اطلاعات مهندسي همپاانرژي را به عنوان يک محصول 100% ايراني و بربستر Web با هدف فراگير بودن و سهولت استفاده توليد نمود.