جستجو:  

شرکت مهندسي و طراحي همپا انرژي، بر پايه توانايي و شايستگي نيروي انساني مجرب و فناوري دانش محور خود، ارزش افزايي پايدار براي مشتريان، کارکنان و سهامداران از طريق انجام پروژه هاي صنعتي به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي را هدف خود قرار داده است.

شرکت مي کوشد تا با استفاده از فرصت هاي داخلي و بين المللي و بکارگيري مدلهاي نوين مديريت، بهبود مستمر فرايندهاي سازماني، افزايش دانش فني، جذب و آموزش نيروي انساني خلاق و موثر و رعايت استانداردهاي بين المللي، کيفيت مطلوب و رضايت حداکثري ذينفعان پروژه ها را کسب کند.
تمامي ارکان سازمان تلاش خود را در ايفاي نقش فعال در توسعه اقتصاد ملي با راهبرد تقويت صنايع داخلي به کار خواهند بست.