جستجو:  

يک رويکرد مهم توصيه شده به سازمانها به منظور هدايت موثرتر پروژه ها ، استقرار دفتر مديريت پروژه (PMO) ميباشد که فوايد زير را براي سازمان به دنبال خواهد داشت:

 • تربيت مديران پروژه شايسته و کارامد
 • ارائه مشاوره مديريت پروژه
 • آموزش و هدايت مديريت پروژه
 • ايجاد و نگهداري فرآيندهاي مديريت پروژه
 • برنامه ريزي پروژه و پيگيري آن
 • ايجاد و حفظ مراکز فرماندهي و هدايت پروژه
 • برگزاري جلسات پروژه
 • تسهيل جلسات پروژه
 • تهيه گزارشات وضعيت پروژه ه
 • مرور ، بررسي و بازنگري پروژه
 • انجام بازنگري هاي مورد نياز پس از پايان پروژه و پيگيري موارد آن
 • خلاصه کردن نتايج حاصل از بررسي پروژه پس از اتمام آن
 • اطمينان يافتن از اينکه در پروژه هاي جديد موارد ياد گرفته شده حاصل از پروژه هاي قبلي، اعمال شده اند
 • بررسي و بازنگري محصول و پيگيري آن
 • پشتيباني از بخش پيشنهادات و قراردادهاي شرکت
 • حمايت و صرف منابع مالي به منظور آموزش مديريت پروژه
 • بايگاني/ بازيابي سوابق پروژه