جستجو:  

تدارکات پروژه ها بعنوان بخش پشتيبان و مکمل مهندسي از مهمترين بخشهاي شرکت هدکو محسوب ميشود. خدمات تدارکات بسته به نوع پروژه و محدوده قرارداد از اخذ پيشنهاد تا آخرين مرحله يعني ترخيص کالا از گمرک و تحويل به سايت را شامل مي شود. تجربيات دراز مدت در اجراي پروژه ها بصورت EP يا EPC حجم وسيعي از اطلاعات و آشنائي با سازنذگان داخلي و خارجي را فراهم آورده است که مطمئنا در اجراي بهينه پروژه ها موثر ميباشد. علاوه بر اين، بهره گيري از نرم افزار مديريت جامع پروژه در بخش تدارکات امتيازات فراواني از جمله موارد زير را به همراه دارد:
- ارتباط با سازندگان بر بستر وب بدون ارسال و دريافت مدارک کاغذي
- به روز نگهداري کليه مکاتبات و مدارک فني قابل دسترسي از هر نقطه دنيا فقط از طريق اينترنت
- قابليت دسترسي به کليه گزارشات بازرسي در هر کجا و هر زمان
- تشکيل فايلهاي انبار سايت در زملن مهندسي و تدارکات
- قابليت توليد گزارشات مديريتي بطور خودکار
ابزارهاي فوق علاوه بر تسهيل کار در هدکو، دريچه اي از اطلاعات به روز را نيز بر کارفرما و مجريان پروژه در سايت ميگشايد.