جستجو:  

شرکت هدکو با بکارگيري تکنيک هاي مديريت نوين پروژه سعي در اجراي بهتر پروژه هاي عظيم نموده است. گام اول در اين زمينه بکارگيري استانداردهاي جديد مديريت پروژه از قبيل PMBOK بوده است. در اين جهت تا کنون سه نفر از مديران پروژه هاي شرکت موفق به دريافت گواهينامه PMP از مؤسسات بين المللي شده و با اخذ و به روز نگهداري دانش مديريت تلاش دارند پروژه ها را با اسلوب هاي علمي، مديريت نمايند. در اين جهت تأسيس PMO نيز بعنوان ايجاد مرکزيت تجميع دانش و تجربيات مديريت پروژه در سرلوحه فعاليت هاي شرکت قرار دارد.