جستجو:  

امروزه توجه به کیفیت رمز بقا و موجب تداوم کار هر مجموعه صنعتی می باشد. عدم توجه به کیفیت می تواند علاوه بر بروز خسارات زیاد به مشتریان و ذینفعان، ادامه کار شرکت را با مشکل مواجه نماید. از این رو از زمان تأسیس شرکت توجه به کیفیت بعنوان اصل غیر قابل عدول و خط قرمز کلیه پرسنل شرکت قرار داده شده است. استقرار نظام کیفیت بر مبنای استانداردهای بین المللی IMS و اخذ گواهینامه از مراجع ذیصلاح بین المللی یکی از گامهای مهمی است که در این زمینه برداشته شده. بدیهی است حرکت در زمینه کیفیت هیچگاه توقف نداشته و مدیریت و پرسنل شرکت خود را متعهد به تداوم ارتقاء کیفیت در همه فعالیت های شرکت می دانند.