جستجو:  

شرکت هدکو با دارا بودن کادر مهندسي با تجربه قادر است خدمات نظارت بر ساخت و اجرا در سايت و در کارگاه سازندگان را طبق نياز پروژه ها ارائه نمايد.
اين خدمات شامل و نه محدود به موارد ذيل است:
- نظارت بر اجرا Field Engineering
- نظارت بر ساخت با استقرار نفرات کارشناس در شرکت هاي سازنده
- رفع نواقص مهندسي حين اجرا و ساخت
- ارائه گزارش کارشناسي از مشکلات اجرا و ساخت
- ارائه راه کارهاي عملي در رفع مشکلات اجرا و ساخت
- انجام مطالعات جايگزيني مواد در حين اجرا
پرسنل فني و کارشناس شرکت قادرند با ارائه خدمات فوق در اجراي بهينه پروژه هاي بزرگ مؤثر واقع شوند.