جستجو:  

در مراحل ابتدائی پروژه و ترجیحا در مرحله مهندسی مفهومی (Conceptual Design) و یا همزمان با مهندسی اصولی (Basic Engineering) شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی اقدام به مرور مشترک مدارک مهندسی اصولی با کارفرمای پروژه در جلسات مهندسی ارزش (Value Engineering ) می نماید و در این جلسات ، طراحی مورد نظر با دیدگاه اقتصادی بررسی شده و گزینه های فنی موجود (Technical Alternatives) مورد به مورد (Case by Case ) بررسی و اثرات جانبی هر پیشنهاد از نقطه نظر فنی ، سهولت بهره برداری، طول عمر واحد و .... ، بصورت جداول هزینه و فایده (Cost and Benefit) تهیه و نهایتاً در خصوص اعمال یا صرفنظر کردن از پیشنهادات تصمیم گیری می شود. در این خصوص بعضا از کارشناسان خبره اقتصادی , بهره برداران واحد و نیز سازندگان دعوت بعمل می آید. روش انجام کار و برگزاری جلسات مطابق با رویه های معمول و استانداردهای متداول مهندسی ارزش می باشد.