جستجو:  

ما در شرکت طراحي و مهندسي همپا انرژي ميکوشيم تا با استعانت از پروردگار متعال و بر پايه اعتماد، صداقت و ارج نهادن بر کرامت انساني و اولويت منافع جمع بر منافع فرد، محيطي با نشاط براي تعالي و تجلي خلاقيت و شايستگي ها ايجاد کنيم. ما خود را متعهد به ارزش آفريني و کسب رضايت مشتريان شرکت ميدانيم و موظف هستيم مسئوليت هاي اجتماعي مان را شناخته و به آنها عمل کنيم. ما به زمين سبز، آب پاک و آسمان آبي عشق مي ورزيم و با تلاش پيوسته، رسيدن به بالاترين کيفيت ممکن را هدف خود قرار مي دهيم.