جستجو:  

اولويت ما در شرکت مهندسي و طراحي همپا انرژي، توجه به مسائل بهداشت، ايمني و محيط زيست مي‌باشد. با توجه به رسالت سازمان، معتقديم که عملکرد مناسب HSE، بخشي جدايي ناپذير از مديريت کل سازمان است و يک سيستم موثر HSE منجر به افزايش بهره وري، کيفيت و سود دهي خواهد شد. رويکرد ما در جهت رسيدن به توسعه پايدار، ايجاد محيط کاري ايمن و عاري از آلودگي، بهبود کيفيت محيط کار و از همه مهمتر، در نظر گرفتن کليه الزامات HSE در فعاليت هاي طراحي و مهندسي شرکت مي‌باشد.
در اين راستا نسبت به استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي OHSAS 18001:2007 و سيستم مديريت محيط زيستي ISO 14001:2004 در شرکت اقدام نموده‌ايم.
تعهدات ما با توجه به سيستم هاي مديريتي فوق عبارتند از :
- اولويت دادن به موضوعات سلامت، ايمني، بهداشت شغلي و محيط‌زيست در کليه فعاليت هاي شرکت و همچنين پيشگيري از مصدوميت و بيماري
- ايجاد محيط کاري ايمن و عاري از آلودگي، پرنشاط و سالم
- رعايت قوانين قابل کاربرد بين‌المللي، ملي و منطقه‌اي مرتبط با ايمني، بهداشت شغلي و محيط‌زيست در کليه فعاليت هاي شرکت
- شناسايي و کنترل ريسک هاي ايمني و بهداشت شغلي و جنبه‌هاي محيط‌ زيستي تمامي فعاليت هاي شرکت
- ارزيابي عملکرد فرآيندها و برنامه ها به منظور بهبود مستمر سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست
- بهينه‌سازي مصرف انرژي و منابع طبيعي، بهبود فناوري‌هاي موجود و تلاش در جهت به کارگيري فناوري‌هاي غيرآلاينده و پاک
- برقراري ارتباط متقابل سودمند و هدفمند با تأمين کنندگان در خصوص مسايل ايمني، بهداشت شغلي و محيط ‌زيستي
- مشارکت دادن همۀ ذي نفعان اعم از کارکنان، مشتريان، پيمانکاران و غيره در جهت بهبود مستمر سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست
- تخصيص منابع مالي، انساني و سازماني مورد نياز جهت نيل به تعهدات ايمني، بهداشتي و محيط زيستي شرکت
- نيازسنجي و ارائۀ آموزش‌هاي مورد نياز مرتبط با ايمني، بهداشت و محيط زيست جهت ذينفعان
- توجه به تغييرات قوانين و مقررات ملي و بين المللي و اعمال مديريت تغيير در کليه فرآيندها

مديريت و کارکنان شرکت با استعانت از خداوند متعال و با پايبندي به اصول و مباني خط مشي سازمان، در جهت تحقق اهداف فوق از هيچ گونه تلاشي فروگذار نخواهند نمود.